پارسیس تحلیل
1399/10/28
22:30
بیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام نمادها بوده است؟ پ.ن: در این لیست حق تقدم وجود ندارد. در بازار 27 دی 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به ح...

بیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام نمادها بوده است؟پ.ن: در این لیست حق تقدم وجود ندارد.در بازار ۲۷ دی ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) به سمت شرکتهای فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)انتهای خبر

0
0