بورسینه
1401/03/22
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #فلوله ۳۸ میلیارد تومان #حپترو ۲۸ میلیارد تومان #کارین ۱۰ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#فلوله ۳۸ میلیارد تومان


#حپترو ۲۸ میلیارد تومان


#کارین ۱۰ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#آفاق ۱۹ میلیارد تومان


#انرژی۱ ۱۱ میلیارد تومان


#وآذر ۷ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#ثغرب ۴ میلیارد تومان


#پخش ۴ میلیارد تومان


#ددانا ۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#سبزوا ۵ میلیارد تومان


#زگلدشت ۴ میلیارد تومان


#فماک ۳ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0