بورس آموز
1399/08/11
10:19
🔔تا این لحظه از بازار ‏🟢 تعداد صف های خرید: 57 💰 ارزش صف های خرید: 701 میلیارد تومان 🔴 تعداد صف های فروش: 336 💰 ارزش صف های فروش: 4481 میلیارد تو...

🔔تا این لحظه از بازار🟢 تعداد صف های خرید: ۵۷


💰 ارزش صف های خرید: ۷۰۱ میلیارد تومان🔴 تعداد صف های فروش: ۳۳۶


💰 ارزش صف های فروش: ۴۴۸۱ میلیارد تومان
✅ برترین صف خرید: #جوین به ارزش ۱۰۱ میلیارد تومان❌ برترین صف فروش: #دی به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0