بورس۲۴
1401/02/20
15:42
«سیمرغ» از علت رشد سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت سیمرغ بیان داشت علت اصلی افزایش سود شرکت افزایش مقدار تولید و نرخ فروش در دوره اخیر میباشد.

«سیمرغ» از علت رشد سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمرغ بیان داشت علت اصلی افزایش سود شرکت افزایش مقدار تولید و نرخ فروش در دوره اخیر میباشد.

سیمرغ
انتهای خبر

0
0