ایبنا
1399/09/16
20:20
📌بانک مرکزی: 🔸حتی در ایمن ترین بزرگراه دنیا که برای تسهیل رفت و آمد ساخته شده به علت تخلف برخی رانندگان تصادف می شود. اما هیچ کس جاده را مقصر نمی ...

📌بانک مرکزی:🔸حتی در ایمن ترین بزرگراه دنیا که برای تسهیل رفت و آمد ساخته شده به علت تخلف برخی رانندگان تصادف می شود. اما هیچ کس جاده را مقصر نمی داند.🔹نیما بزرگراهی برای تسهیل ارتباط صادرکنندگان و واردکنندگان است. صادرکننده ای تخلف داشته و مرجع قضایی پیگیر آن است، این چه ارتباطی به نیما دارد؟

انتهای خبر

0
0