سهامداران بزرگ شستا
1400/07/11
12:41
سهامداران #شستا #ولشرق #ثاخت #سیمرغ #خزامیا که با ما این سهم ها رو خریدن عضو شن تا از زمان خروج سهام آگاه بشن👇🏻👇🏻 @signal_Sabzz

سهامداران #شستا #ولشرق #ثاخت #سیمرغ #خزامیا


که با ما این سهم ها رو خریدن عضو شن تا از زمان خروج سهام آگاه بشن👇🏻👇🏻


@signal_Sabzzانتهای خبر

0
0