سیگنال طلایی
1400/12/11
10:21
#غناب این سهم هم به شدت بازیگر محور و خوراک سفته بازی هست و هم از نظر بنیادی هم پوچ تو خالی نیست .

#غناباین سهم هم به شدت بازیگر محور و خوراک سفته بازی هست و هم از نظر بنیادی هم پوچ تو خالی نیست .انتهای خبر

0
0