نوآوران امین
1399/08/28
16:41
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت(#زکشت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 37 درصدی درآمدهای ...

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت(#زکشت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۳۱,۴۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۵,۴۲۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۹۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0