محمود رحمانی
1399/08/25
13:02
پس امروز کی بازارو منفی کرد و عرضه شدن اکثریت سهام و ترس انداخت جون سهامدارا اونارو به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه کنید

پس امروز کی بازارو منفی کرد و عرضه شدن اکثریت سهام و ترس انداخت جون سهامدارا اونارو به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه کنید


انتهای خبر

0
0