بورس۲۴
1401/04/01
13:54
معامله «حشکوه» با اشخاص وابسته

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس از معامله با شرکت ریل پرداز نوآفرین خبر داد.

معامله «حشکوه» با اشخاص وابسته

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس از معامله با شرکت ریل پرداز نوآفرین خبر داد.

حشکوه
انتهای خبر

0
0