نوآوران امین
1399/08/12
16:36
سایان توسعه سرمایه گذار(#ولساپا5 #تابعه #ولساپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت سایان توس...

سایان توسعه سرمایه گذار(#ولساپا۵ #تابعه #ولساپا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سایان توسعه سرمایه گذار)⭕️ کاهش ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۹,۰۲۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۱۹۰۵۰۰۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0