حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1399/11/07
09:08
نگاهی به خلاصه عملکرد فلزات اساسی در ۹ ماهه ۹۹ رشد ۷۵٪ ارزش فروش ریالی / رشد ۱۳۲٪ ارزش سود خالص ریالی / سهم اندک انرژی صنعت کاهش ۵٪ فروش دلاری / ...

نگاهی به خلاصه عملکرد فلزات اساسی در ۹ ماهه ۹۹رشد ۷۵٪ ارزش فروش ریالی / رشد ۱۳۲٪ ارزش سود خالص ریالی / سهم اندک انرژی صنعتکاهش ۵٪ فروش دلاری / رشد ۲۵٪ سود خالص دلاری. دلیل رشد سود خالص دلاری به رشد حاشیه سود ناخالص بر می گردد ( رشد ۱۷.۲٪ و یا ۶ واحد) که علت آن را می توان به ضریب رشد بالاتر فروش نسبت به هزینه ها نسبت داد، لذا ثبات عوامل اثر گذار بر نرخ فروش و یا بالاتر رفتن ضریب رشد هزینه ها ( اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه و...) منبع ریسک بوده و باعث تعدیل حاشیه سودها خواهد شد.انتهای خبر

0
0