پارسیس تحلیل
1399/09/19
19:59
روند ورود پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی) و ارزش معاملات #بپیوند در پانزده روز اخیر پ.ن: نمودار فوق تنها جنبه آماری دارد. کانال تحلیل...

روند ورود پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی) و ارزش معاملات #بپیوند در پانزده روز اخیرپ.ن: نمودار فوق تنها جنبه آماری دارد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0