پارسیس تحلیل
1400/12/14
10:58
#غشهد 🟢 شرکت شهد ایران 🔹 سرمایه : 82میلیارد تومان 🔹سود فصلی هر سهم1400 : بهار (45 ریال) - تابستان (84ریال)- پاییز (471 ریال). 🔹سود فصلی هر سهم...

#غشهد🟢 شرکت شهد ایران🔹 سرمایه : ۸۲میلیارد تومان🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۴۵ ریال) - تابستان (۸۴ریال)- پاییز (۴۷۱ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۴۶ ریال) - تابستان (۴۴ ریال ) - پاییز (۱۴۶ ریال ) - زمستان (۳۱ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۶۲ میلیارد تومان (۳۱۰ درصد)📉اندیکاتورRSIا => ۴۹


📉 اندیکاتورMFIا => ۷۱


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۴۳۰۱ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۶.۱ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۵۳ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۴۲ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۶ ٪


✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: منفی ۱۲ ٪


✔️بازدهی از سقف تابستان ۱۴۰۰: منفی ۳۸ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0