بولتن اقتصادی
1399/08/18
16:40
پیشنهاد هیئت مدبره #خپارس برای افزایش سرمایه ۴۱۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها

پیشنهاد هییت مدبره #خپارس برای افزایش سرمایه ۴۱۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییهاانتهای خبر

0
0