نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/09
09:49
بیمه #ملت توسط بازیگر کنترل میشه کاملا مشخص اشباع فروش در سهم مشهود هست

بیمه #ملت توسط بازیگر کنترل میشه کاملا مشخص اشباع فروش در سهم مشهود هست


انتهای خبر

0
0