پدرام راد
1401/08/01
09:50
بازار اینطوری هست اونایی گزارش خوب دادن نهایت مثبت کم یا رنج هستن اونایی هم که کمتر از انتظار بودن صف فروش شدن. تاریک ترین روزای بورس تهران هستیم.

بازار اینطوری هست اونایی گزارش خوب دادن نهایت مثبت کم یا رنج هستن اونایی هم که کمتر از انتظار بودن صف فروش شدن.


تاریک ترین روزای بورس تهران هستیم.انتهای خبر

0
0