نوآوران امین
1399/08/18
21:11
قند مرودشت(#قمرو) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 34 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مش...

قند مرودشت(#قمرو)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۸۲,۶۲۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۵۶,۱۱۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۶۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0