بورس۲۴
1401/03/09
17:55
«پارتا» جدول تحلیل حساسیت سود را منتشر کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر جدول تحلیل حساسیت سود خود را منتشر نمود.

«پارتا» جدول تحلیل حساسیت سود را منتشر کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر جدول تحلیل حساسیت سود خود را منتشر نمود.

پارتا
انتهای خبر

0
0