سیگنال یاب روزانه
1399/08/12
11:01
وضعیت مملکت جوری شده که بقالی هم که میری اول یارو میره آخرین نظرسنجی انتخابات آمریکا رو میبینه بعد برای جنسش قیمت میده انتخابات آمریکا تموم بشه هم...

وضعیت مملکت جوری شده که بقالی هم که میری اول یارو میره آخرین نظرسنجی انتخابات آمریکا رو میبینه بعد برای جنسش قیمت میدهانتخابات آمریکا تموم بشه هم باید خودمون رو واسه انتخابات ایران گرم کنیمیه همچین آدمهای پیگیری هستیم

انتهای خبر

0
0