کافه بورس
1400/01/08
09:52
فشار فروش در بازار افزایش یافت و نهایتا شاخص منفی شد.. صف فروش نمادهای مختلف در میانه بازار را شاهد هستیم.. و برخی نمادهای مثبت هم به دامنه منفی کش...

فشار فروش در بازار افزایش یافت و نهایتا شاخص منفی شد.. صف فروش نمادهای مختلف در میانه بازار را شاهد هستیم.. و برخی نمادهای مثبت هم به دامنه منفی کشیده شدند.انتهای خبر

0
0