کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/11
07:00
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 10 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 43...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۳۷۸۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۰۵۳۶ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - هلدینگ توسعه معادن و فلزات - فولاد مبارکه اصفهان و مس شهید باهنر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۵۴۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۶۷۳ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۱۶۶۵۸ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۹ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0