بولتن اقتصادی
1401/03/01
21:54
حسینعلی حاجی دلیگانی 🔹 با تغییر مدیریت سازمان بورس و عمل به وعده هایش در ماه های اخیر، این سازمان به سمت اعتمادسازی حرکت کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی


🔹 با تغییر مدیریت سازمان بورس و عمل به وعده هایش در ماه های اخیر، این سازمان به سمت اعتمادسازی حرکت کرده است.انتهای خبر

0
0