بتاسهم
1399/09/23
09:00
#غچین با سلام احتراما پيروي افشا انجام شده به استحضار مي رساند زمين کشاورزي تماما در حريم شهري قراردارد و حدود 501 هزار متر مربع آن در محدوده شهري...

#غچین با سلام احتراما پیروی افشا انجام شده به استحضار می رساند زمین کشاورزی تماما در حریم شهری قراردارد و حدود ۵۰۱ هزار متر مربع آن در محدوده شهری می باشد.


انتهای خبر

0
0