حامیان بورس ایران
1399/11/14
11:25
🟢 صف خرید #خگستر سنگین شد ۳۵۴ میلیون برگه در صف خرید نشانه خوبی برای گروه #خودرویی است

🟢 صف خرید #خگستر سنگین شد


۳۵۴ میلیون برگه در صف خرید


نشانه خوبی برای گروه #خودرویی استانتهای خبر

0
0