بتاسهم
1401/02/19
08:33
#تمحرکه ساخت درايو و ستون پروژه k125 شرکت تام ايران خودرو با اعلام رسمي شرکت تام ايران خودرو، شرکت ماشين سازي نيرو محرکه در مناقصه ساخت درايو و ...

#تمحرکه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ شرکت تام ایران خودرو


با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ این شرکت به مبلغ بیست و یک میلیاردو و دویست و و سی و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال بعنوان برنده اعلام شد.انتهای خبر

0
0