بتاسهم
1399/09/05
18:31
#شگل به ماه های پایانی سال مالی نزدیک شده در ابان با رشدی خوب 879 میلیارد ریال بوده و رشد کرده و نرخ ۱۴۴,۷۲۸,۰۶۹ ریال بود مهر مثل شهریور نبود و ...

#شگل به ماه های پایانی سال مالی نزدیک شده در ابان با رشدی خوب ۸۷۹ میلیارد ریال بوده و رشد کرده و نرخ ۱۴۴,۷۲۸,۰۶۹ ریال بود


مهر مثل شهریور نبود و ۵۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۱۴,۹۳۱,۸۲۵ ریال بود


در شهریور با رشد ۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۲۴,۷۸۳,۵۹۴ یال


جمع فروش ۱۱ ماهه ۷۰۳۷ میلیارد ریال بودهانتهای خبر

0
0