چارتیست بورس
1399/11/14
10:33
#غشهداب با مثبت شدن قیمت پایانی سودای صف خرید در سر دارد

#غشهداب با مثبت شدن قیمت پایانی سودای صف خرید در سر دارد


انتهای خبر

0
0