کدال۳۶۰
1401/03/22
14:09
#پارتا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 14...

#پارتا


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
🔹 سرمایه فعلی: ۲,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۱۴٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۵۰۸,۶۴۷ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : ۲,۵۰۸,۶۴۷ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۳-۲۲ ۱۴:۰۹:۴۶ (۸۹۵۴۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0