کارگزاری آبان
1400/08/29
09:45
📈نبض مثبت در انبوه سازی ها محسوس است.#وساخت، #ثالوند، #ثتران، #ثاخت، #ثبهساز، #وتوس، #ثعتما و #ثرود با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#ثشاهد...

📈نبض مثبت در انبوه سازی ها محسوس است.#وساخت، #ثالوند، #ثتران، #ثاخت، #ثبهساز، #وتوس، #ثعتما و #ثرود با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#ثشاهد، #وآذر، #ثفارس، #ثنوسا، #آ_س_پ، #ثاباد، #ثعمرا، #ثباغ و #وثخوز نماد های پر تقاضای گروه اند. در این میان #کرمان، #ثنام و #ثمسکن منفی و متعادل معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0