پارسیس تحلیل
1399/12/06
17:00
امروز شاهد ورود 359 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم کانال تحلیلی پارسیس

امروز شاهد ورود ۳۵۹ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایمکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0