کدال۳۶۰
1401/02/01
10:21
#سخاش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سيمان خاش - نماد: سخاش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجو...

#سخاش


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهاممهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سیمان خاش - نماد: سخاشبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۴۰۱-۰۲-۰۱ ۱۰:۲۱:۱۷ (۸۷۲۹۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0