محسن حسنلو
1399/09/04
11:22
#نسبت 💢 نسبت سهم #های_وب به شاخص کل 💢 سهم نسبت به شاخص در محدود خوبی قرار دارد . و در کف ساختار کانالیزه مورد حمایتی قرار گرفته است و در کوتاه مد...

#نسبت💢 نسبت سهم #های_وب به شاخص کل 💢سهم نسبت به شاخص در محدود خوبی قرار دارد . و در کف ساختار کانالیزه مورد حمایتی قرار گرفته است و در کوتاه مدت نسبت سهم نسبت به شاخص رشد خوبی خواهد داشت.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0