کدال۳۶۰
1401/02/19
23:04
#سدور تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سیمان دورود 🔹 زمان برگزاری: ساعت 15:30 مورخ 1401/01/24 1401-02-19 23...

#سدور


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سیمان دورود🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۲۳:۰۴:۴۵ (۸۷۹۳۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0