سیگنال یاب روزانه
1399/08/19
09:47
#وبصادر تا محدوده صفر تابلو هم رسیده بود که تو یه چشم بهم زدن صف فروشش کردند جیب اینها تهش به دریاست، تا پر نشه ول کن نیستند

#وبصادر تا محدوده صفر تابلو هم رسیده بود که تو یه چشم بهم زدن صف فروشش کردندجیب اینها تهش به دریاست، تا پر نشه ول کن نیستند

انتهای خبر

0
0