سهامیاب - آموزش بورس
1401/02/19
08:44
✅ مناقصه «تمحرکه» به کجا رسید؟ به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو،این شرکت در منا...
✅

مناقصه «تمحرکه» به کجا رسید؟به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو،این شرکت در مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ این شرکت به مبلغ بیست و یک میلیاردو و دویست و و سی و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال بعنوان برنده اعلام شد.🔗 ادامه مطلب ...✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0