بتاسهم
1399/12/05
18:45
#فنورد در بهمن با رشد 1662 میلیارد ریال فروش داشت نرخ هم رشد کرده بود سهم در دی 1165 میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۲۰,۹۳۶,۴۰۴ ریال اذر 1331 میلی...

#فنورد در بهمن با رشد ۱۶۶۲ میلیارد ریال فروش داشت نرخ هم رشد کرده بود


سهم در دی ۱۱۶۵ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۲۰,۹۳۶,۴۰۴ ریال


اذر ۱۳۳۱ میلیاردریال فروش داشت در ابان ۸۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و در مهر ۱۱۹۵ میلیارد ریال


فروش ۱۱ماهه ۱۲۲۱۲ میلیارد ریال بوده و در ۱۱ ماهه در مدت مشابه این عدد ۱۰۵۴۹ میلیارد ریال بوده است در ۲ ماهه اخیر فروش خوبی را زده استانتهای خبر

0
0