کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/08
11:43
#فروش #بهار #قطعه_سازی ❇️ رشد فروش ❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای قطعه سازی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (14) ➖ #خمهر رشد 47% ➖ #خمح...

#فروش #بهار #قطعه_سازی❇️ رشد فروش❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای قطعه سازی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۱۴)➖ #خمهر رشد ۴۷٪


➖ #خمحرکه رشد ۴۶٪


➖ #خوساز رشد ۸۹٪


➖ #خرینگ رشد ۳۲٪


➖ #خاهن رشد ۳۸٪


➖ #خموتور رشد ۱۴۲٪


➖ #خشرق رشد ۲۲٪


➖ #خپویش افت -۲۴٪


➖ #خمحور رشد ۱۴۷٪


➖ #خاذین افت -۱٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0