بتاسهم
1401/06/02
08:41
#سخاش در فروردین ۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت کمی بیشتر بود و 355 میلیارد ریال در خرداد به 448 میلیارد ریال رسید و و تیر 359 میلیارد ریال...

#سخاش در فروردین ۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت کمی بیشتر بود و ۳۵۵ میلیارد ریال در خرداد به ۴۴۸ میلیارد ریال رسید و و تیر ۳۵۹ میلیارد ریال بود و مرداد به ۴۱۴ میلیاردریال رسیده و۵ ماهه ۱۸۹۳ میلیارد ریال بوده است . در ۵ ماهه قبل ۱۱۹۸ میلیارد ریال بوده است .


در ماه مورد گزارش میزان ۲۲.۱۴۰تن انواع سیمان فله (تیپ ۲و پوزولانی ) به ارزش ۱۹۳.۰۱۵میلیون ریال و ۲۹.۵۴۳ تن انواع سیمان پاکتی (تیپ ۲ و پوزولانی)به ارزش ۲۲۱.۲۹۹میلیون ریال از طریق بورس کالا تحویل شده است .انتهای خبر

0
0