تکنیکال ثنایی
1399/09/05
17:43
#زفکا.(99/09/05) حد ضرر:4514 اهداف:8158-1048-1533 مقاومت:5815 https://t.me/bours_trader_sanaei
انتهای خبر

0
0