کدال۳۶۰
1401/01/14
10:30
#خبازرس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1401-01-14 10:30:01 (8...

#خبازرس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۴۰۱-۰۱-۱۴ ۱۰:۳۰:۰۱ (۸۶۶۱۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0