نوآوران امین
1400/05/26
15:04
سیمان ابیک (#سابیک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۶۸.۲۷ درصدی ف...

سیمان ابیک (#سابیک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۶۸.۲۷ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0