آواتحلیل
1399/10/29
10:33
#بررسی_گزارش_کدال #فرآور 📌 فرآور دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۹۳۰ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۵۶ ریال بود.

#بررسی_گزارش_کدال #فرآور📌 فرآور دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۹۳۰ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۵۶ ریال بود.

انتهای خبر

0
0