کدال۳۶۰
1399/09/05
18:35
#ونیکی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 15:00 مورخ 139...

#ونیکی


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۸:۳۴:۵۷ (۶۹۶۷۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0