بورس۲۴
1401/03/23
16:52
«بکهنوج» از آثار احتمالی تغییر نرخ ارز گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در خصوص آثار تغییر احتمالی نرخ ارز مورد استفاده جهت تسعیر شفاف سازی نمود.

«بکهنوج» از آثار احتمالی تغییر نرخ ارز گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در خصوص آثار تغییر احتمالی نرخ ارز مورد استفاده جهت تسعیر شفاف سازی نمود.

بکبکهنوج
انتهای خبر

0
0