بورس۲۴
1401/04/01
12:07
«خگستر» مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگربورس ۲۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو اعلام نمود شرکت نایل ایران (سهامی خاص) با مالکیت ۳۶.۶ درصد متعلق به این شرکت را از طریق مزایده به فروش می رساند.

«خگستر» مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو اعلام نمود شرکت نایل ایران (سهامی خاص) با مالکیت ۳۶.۶ درصد متعلق به این شرکت را از طریق مزایده به فروش می رساند.

خگستر
انتهای خبر

0
0