نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/30
15:09
پرونده کلی سهم های معرفی شده کانال اکثرا صف خرید خوبی داشته اند و یا لنگ حجم مبنا بودند موفق باشید.

پرونده کلی سهم های معرفی شده کانال اکثرا صف خرید خوبی داشته اند و یا لنگ حجم مبنا بودند موفق باشید.


انتهای خبر

0
0