کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/01
17:00
امروز شاهد ورود 24 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم. (تا ساعت 14) کانال تحلیلی پارسیس

امروز شاهد ورود ۲۴ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم. (تا ساعت ۱۴)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0