تحلیل برای سود
1400/09/13
10:19
#گزارشات_ماهانه_آبان #وصندوق در گزارش ماهانه آبان 54 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #ومعادن در گزارش ماهانه آبان 680 میلیارد ری...

#گزارشات_ماهانه_آبان#وصندوق در گزارش ماهانه آبان ۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#ومعادن در گزارش ماهانه آبان ۶۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وبشهر در گزارش ماهانه آبان ۵۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وآوا در گزارش ماهانه آبان ۱۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0