مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1399/10/29
09:47
#غپآذر بنظر میرسه الگوی اصلاحی تکمیله حرکت خودشو به سمت تارگت اول در ۹۵۰۰ شروع کرده

#غپآذر


بنظر میرسه الگوی اصلاحی تکمیله حرکت خودشو به سمت تارگت اول در ۹۵۰۰ شروع کردهانتهای خبر

0
0